Recents

Чому ми виконуємо план тирана?

«ª áàãàòî øëÿõ³â, ñèñòåìàòè÷íèõ ³ áåçáîë³ñíèõ, ùîá ïðèìóñèòè íåáàæàí³ ðàñè âèìåðòè.

Á³îëîã³÷íà ïëîäþ÷³ñòü ðåã³îíó ïîâèííà áóòè ïðèãí³÷åíà çàîõî÷åííÿì ðîçïóñòè, àáîðò³â, êîíòðàöåïö³¿…» (Àäîëüô óòëåð)

..

Чому ми виконуємо план тирана? Чому ми виконуємо план тирана? Reviewed by fryevhen on 9:00 AM Rating: 5

No comments:

Facebook

Powered by Blogger.