Чому ми виконуємо план тирана?

9:00 AM 0 Comments

«ª áàãàòî øëÿõ³â, ñèñòåìàòè÷íèõ ³ áåçáîë³ñíèõ, ùîá ïðèìóñèòè íåáàæàí³ ðàñè âèìåðòè.

Á³îëîã³÷íà ïëîäþ÷³ñòü ðåã³îíó ïîâèííà áóòè ïðèãí³÷åíà çàîõî÷åííÿì ðîçïóñòè, àáîðò³â, êîíòðàöåïö³¿…» (Àäîëüô óòëåð)

..

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 comments: